طرح، اجرا، اتوماسیون و مکانیزه نمودن انبارها و سردخانه های صنعتی